Kto może pośredniczyć w sprzedaży obligacji i certyfikatów?

12 września 2021
/ Kamil Hupajło

Wiele osób, które zastanawiają się nad wejściem na rynek obligacji lub zakupem obligacji – sprawdza jak to wygląda w praktyce. Przede wszystkim warto w tym aspekcie wspomnieć, że agentem nie może być emitent. Od lipca 2019 roku wprowadzono obligatoryjną dematerializację oraz rejestrację w depozycie papierów wartościowych: 

  • obligacji, 
  • listów zastawnych 
  • certyfikatów inwestycyjnych.

 

Obecnie nie ma opcji połączenia roli agenta emisji z możliwością posiadania statusu emitenta lub sprzedającego. Wynika to ze stanowiska Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), które postawiły nacisk na podmiotową odrębność emitenta i agenta emisji. Dlaczego tak jest? Kto więc pełni funkcję pośrednika w sprzedaży obligacji lub certyfikatów? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Jak wygląda kwestia pośrednictwa w sprzedaży obligacji bądź certyfikatów?

 

Już na samym początku z perspektywy pracy prawnika, klient nie może więc świadczyć tej usługi na swoją rzecz. Wymagane jest zawarcie umowy pomiędzy tzw. agentem i emitentem lub sprzedającym obligacje. Łączenie obu tych funkcji stawia bowiem pod znakiem zapytania kwestię związaną z niezależnością podmiotu pełniącego rolę agenta. Agentem i sprzedającym równocześnie nie może być również bank prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej banku. W praktyce biuro maklerskie nie posiada podmiotowości prawnej. Oznacza to, że nie może pełnić funkcji strony umowy agenta emisji.

 

Czy bank powierniczy może więc wejść w rolę agenta emisji?

 

Wszelkie obowiązki związane z pełnieniem funkcji agenta emisji powinny być realizowane w jednostce prowadzącej działalnością powierniczą. Dla przykładu niektóre czynności wykonywane mogą być ręką pracownika, który pozostaje poza ścisłą strukturą powierniczej jednostki organizacyjnej. Bank jednak w takiej sytuacji musi wykazać, że:

  • czynności tego typu spełniają warunki prowadzenia działalności powierniczej,
  • obowiązki podlegają efektywnej kontroli i nadzorowi, 
  • zatrudnieni wykonujący te czynności mają w zakresie obowiązków wyraźnie określone zadania agenta emisji, 
  • pracownicy pozostają w zakresie pełnionych funkcji w stosunku podległości do zwierzchników kierujących działalnością powierniczą,
  • każda z tych czynności znajduje odzwierciedlenie w statucie lub dokumencie statuującym i określającym funkcjonowanie jednostki prowadzącej działalność powierniczą.

 

Obligacje mogą podlegać dematerializacji

 

W tym wypadku chodzi przede wszystkim o te niewydane. Dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych są podporządkowane wszelkie obligacje, które nie zostaną wyemitowane w drodze oferty publicznej i których emitent nie będzie starał się wprowadzić do ASO lub ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. W ten zakres podlegający dematerializacji wchodzą także certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty, którego oferta rozpoczęła się przed 1 lipca 2019 r. i do tego dnia certyfikaty nie zostały wydane inwestorom. 

 

W jaki sposób podejść do pośrednictwa w sprzedaży obligacji lub certyfikatów okiem prawnika?

 

W tym przypadku wątpliwości są sprawą jak najbardziej standardową. Pytania w tej kwestii są czymś często występującym w pracy kancelarii prawnej z klientami. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tej dziedzinie – skontaktuj się! Niezależnie od genezy pytania bez problemu postaram się doradzić Ci, jeśli chodzi o pośrednika w sprzedaży lub samo pośrednictwo przy oferowaniu papierów wartościowych. 

 

Autor: Wiktor Kacperski