Postępowanie karne w sprawach o obligacje – po co?

20 grudnia 2020
/ Kamil Hupajło

W niektórych sytuacjach, po analizie dokumentacji oraz informacji o danym Emitencie zasadnym jest podjęcie działań na gruncie prawa karnego. W takich przypadkach Kancelaria prowadzi sprawę dwutorowo, w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu karnym.

 

Jednocześnie zawsze powtarzamy – postępowanie karne nie jest celem samym w siebie, a ma być narzędziem do osiągnięcia celu dla Ciebie istotniejszego – odzyskania Twoich pieniędzy. Ewentualne ukaranie sprawców ma przy tak określonym celu znaczenie funkcjonalne i drugorzędne.

 

Najczęściej, zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa zawiera opis czynów stypizowanych nie tylko w Kodeksie karnym, ale również wynikających z ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a one wiązać się mogą także z innymi ustawami (np. nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków z ustawy o rachunkowości). Ustawa nakłada na emitenta obligacji korporacyjnych szereg obowiązków, których zaniedbanie zagrożone jest sankcją karną.

 

Zgodnie z ustawą o obligacjach, odpowiedzialności karnej podlega:

 • dokonywanie emisji bez uprawnienia lub z naruszeniem ustawowych warunków,
 • naruszenie przepisów ustawy w zakresie wydruków informacji i komunikatów,
 • naruszenie przepisów ustawy w zakresie udostępniania wyceny lub jej aktualizacji,
 • podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych przy emisji obligacji,
 • nieudostępnianie sprawozdań finansowych,
 • naruszenie przepisów ustawy w zakresie przechowywania przychodów z przedsięwzięcia,
 • przeznaczanie środków z emisji obligacji na inne cele niż określone w warunkach emisji,
 • umożliwianie bezprawnego głosowania na zgromadzeniu obligatariuszy,
 • nieuprawnione głosowanie na zgromadzeniu obligatariuszy,
 • naruszenie przepisów ustawy w zakresie proponowania nabycia obligacji,
 • naruszenie przepisów ustawy w zakresie nabywania obligacji,
 • niedopełnianie obowiązków przez działającego w imieniu banku-reprezentanta.

 

Przykładowo, zgodnie z art. 90 ustawy o obligacjach podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych przy emisji obligacji, zagrożone jest karą grzywny do 5 000 000 zł i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

 

Działania Kancelarii obejmują reprezentację pokrzywdzonego przez cały czas trwania postępowania karnego, zbieranie dowodów, gromadzenie i zgłaszanie pokrzywdzonych, wspieranie organów ścigania w ustaleniu majątku w trakcie postępowania, a jeśli ustanowiony zostanie np. zarząd przymusowy – ścisłą współpracę z zarządcą.

 

Dodatkowo musimy mieć na uwadze, że odpowiedzialność za działania czy zaniechania w trakcie emisji obligacji spada nie tylko na zarząd, ale także na inne osoby, które wspólnie lub w porozumienia z zarządem wykonywały określone czynności.

 

Jeżeli podejrzewasz, że Emitent swoimi działaniami wypełnia znamiona przestępstwa oszustwa lub wskazanych w ustawie o obligacjach, zapraszamy do kontaktu.

 

Autor: Wiktor Kacperski