Kto może emitować obligacje?

27 lipca 2021
/ Kamil Hupajło

Obligacja to papier wartościowy emitowany w serii. Emitent stwierdza w nim wyraźnie, że stał się dłużnikiem właściciela obligacji, czyli obligatariusza. W praktyce zobowiązuje się więc do spełnienia wskazanego świadczenia wobec niego. Papiery wartościowe reprezentują w tej sytuacji pewne prawa majątkowe, które zostały podzielone na z góry określoną liczbę równo podzielonych jednostek. 

 

Obligacje są doskonałym narzędziem pozyskiwania kapitału na inwestycje i przybierają charakter pieniężny lub niepieniężny. Stanowią więc formę kredytu udzielanego przez obligatariuszy emitentowi. Kto może wyemitować obligacje? Jakie poszczególne rodzaje obligacji niosą ze sobą ryzyko? Więcej dowiesz się właśnie w tym artykule!

 

Kto ma prawo emitować obligacje?

 

Obecnie uprawnione są do tego podmioty prowadzące działalność gospodarczą, spółki komandytowo-akcyjne i  posiadające osobowość prawną. Na tym jednak się nie kończy, gdyż w rolę emitenta mogą wejść gminy, powiaty i województwa. Dodatkowo obligacje wyemitować mogą związki tych jednostek, a także miasto stołeczne Warszawa. Emitentem w świetle prawa będą także  inne podmioty posiadające osobowość prawną i takie upoważnione do emisji obligacji, dzięki ustawom szczególnym. Co ciekawe emisję przeprowadzą również instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski. Ponadto prawo do emisji obligacji ma:

 

  • państwo będące członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  • bank centralny państwa w ramach OECD, 
  • instytucje, które zawarły umowy ze stosownymi postanowieniami w stosunku do emisji obligacji i regulujące ich działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czym są obligacje?

 

Obligacje są przede wszystkim dłużnymi papierami wartościowymi, które uznać należy za alternatywną formę pozyskiwania kapitału w stosunku do kredytów. Dla wielu przedsiębiorców kredyt bankowy jest bardzo trudny do uzyskania. Z kolei obligacje korporacyjne mogą być jedyną formą uzyskania środków na realizację inwestycji bądź projektu. Dzięki nim obligatariusz w zamian za inwestycję staje się wierzycielem emitenta.

 

Obligacje korporacyjne czy skarbowe?

 

Do najbardziej popularnych bez przerwy należą obligacje Skarbu Państwa. Dlaczego? W głównej mierze ze względu na bezpieczeństwo. Zauważalne pozostaje jednak zainteresowanie poszczególnych inwestorów obligacjami korporacyjnymi, które prezentują się mniej stabilnie i pewnie, ale za to można je przemyśleć w kontekście wypełnienia między obligacjami skarbowymi, akcjami i lokatami. Obligacje korporacyjne posiadają bowiem od 5% do nawet 10% rentowności w skali roku. 

 

Jakie ryzyko występuje przy obligacjach korporacyjnych?

 

Warto mieć świadomość, że inwestowanie zawsze niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa. Zdecydowanie ryzyko będzie mniejsze niż przy akcjach bądź walutach. Jednak może zaistnieć sytuacja, w której dana instytucja ogłosi upadłość, a to oznacza brak możliwości zwrotu kapitału i równocześnie należnych odsetek. Niezbędna więc staje się ocena ratingowa danego przedsiębiorstwa, a w szczególności dokładna znajomość zależności występujących przy obrocie obligacjami. Dodatkowo im wyższe oprocentowanie spółki oznacza wyższe ryzyko. Obligacje ze stałym oprocentowaniu generują niższy i pewny zysk, a przez to najczęściej będą najlepszym rozwiązaniem z perspektywy np. długiego terminu wykupu. W przypadku papierów wartościowym o zmiennym oprocentowaniu z kolei, które potencjalnie wygenerują większy zysk – niebezpieczeństwo jest o wiele większe. Zmienne oprocentowanie lepiej jest więc wybierać pod kątem obligacji z krótkim terminem wykupu.

Autor: Wiktor Kacperski