Certyfikaty TRIGON PROFIT z „gwarancją” GETBACK S.A.

13 kwietnia 2021
/ Dominika Stefanowska, Kamil Hupajło

Z uwagi na Państwa liczne pytania, w zakresie możliwości wykorzystania gwarancji GETBACK S.A., w sprawach związanych z odzyskiwaniem zainwestowanych środków finansowych, przygotowaliśmy przedmiotowy komentarz, który powinien rozwiać wszystkie wątpliwości w tej kwestii.

 

Aktualnie, w ocenie wielu Inwestorów spółka GETBACK S.A., po zatwierdzeniu układu z wierzycielami, zaczyna działać sprawniej (wrażenia subiektywne), a to wzbudza nadzieje na odzyskanie środków zainwestowanych w certyfikaty.

 

Jak wiadomo, spółka GETBACK S.A. zawarła stosowne umowy gwarancyjne z TRIGON PROFIT XIV NS FIZ (obecnie Lumen Profit 14 NS FIZ), TRIGON PROFIT XV NS FIZ (obecnie Lumen Profit 15 NS FIZ), TRIGON PROFIT XVI NS FIZ (obecnie Lumen Profit 16 NS FIZ), TRIGON PROFIT XVIII NS FIZ (obecnie Lumen Profit 18 NS FIZ), TRIGON PROFIT XX NS FIZ (obecnie Lumen Profit 20 NS FIZ), TRIGON PRIFIT XXI NS FIZ (obecnie Lumen Profit 21 NS FIZ), TRIGON PROFIT XXII NS FIZ (obecnie Lumen Profit 22 NS FIZ), TRIGON PROFIT XXIII NS FIZ (obecnie Lumen Profit 23 NS FIZ) i TRIGON PROFIT XXIV NS FIZ (obecnie Lumen Profit 24 NS FIZ).

 

Nabywcy Certyfikatów Inwestycyjnych, przed podjęciem decyzji o ich zakupie byli zapewniani o wielostopniowym zabezpieczeniu inwestycji w ramach umowy gwarancyjnej i pełnej odpowiedzialności majątkowej Gwaranta .

 

Umowy gwarancyjne przewidywały mechanizm przeprowadzenia przez fundusze emisji gwarancyjnych w związku z brakiem osiągnięcia wymaganej wartości aktywów netto funduszy na certyfikat inwestycyjny w danym okresie. Umowy przewidywały także, że w przypadku gdy GETBACK S.A. nie obejmie wymaganej ilości certyfikatów inwestycyjnych w ramach emisji gwarancyjnych, będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz odpowiedniego funduszu kary umownej i na zabezpieczenie tego roszczenia zostały ustanowione zastawy rejestrowe na poszczególnych seriach certyfikatów inwestycyjnych. GETBACK S.A. obecnie jest stroną postępowań sądowych, w których wyżej wymienione fundusze inwestycyjne dochodzą zapłaty z tytułu kar umownych według opisanej wyżej zasady, z czym Gwarant się nie zgadza i kwestionuje zasadność powództwa. W procesach sądowych GETBACK S.A. stoi na stanowisku, że każda wynikająca z umów gwarancyjnych wierzytelność ww. funduszy inwestycyjnych o skuteczne objęcie certyfikatów inwestycyjnych w ramach emisji gwarancyjnych są objęte Układem, zaś roszczenie z tytułu zapłaty kar umownych nigdy nie powstało, stąd jest całkowicie bezzasadne, a dodatkowo, że postanowienia umowne dotyczące zastrzeżenia kar umownych są dotknięte sankcją nieważności. W chwili obecnej część postępowań sądowych została zawieszona na zgodny wniosek stron procesu lub zostały zawarte porozumienia.

 

W ocenie Kancelarii, nie ma podstaw do uruchamiania roszczeń indywidualnych Inwestorów przeciwko Gwarantowi tj. spółce GETBACK S.A. Roszczenia takie mają strony umów gwarancyjnych. Uważamy również, że Inwestorzy, którzy aktualnie mają problemy z odzyskaniem środków zainwestowanych w opisywane Certyfikaty Inwestycyjne, zdecydowanie powinni zweryfikować kwestie tzw. missellingu oraz umów, na podstawie których dystrybutorzy proponowali te produkty inwestycyjne.

 

W przypadku pytań związanych z odzyskiwaniem środków, zainwestowanych w Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Profit oraz obligacje spółki GETBACK S.A., zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią na maila: dominika.stefanowska@khg.pl oraz kamil.hupajlo@khg.pl 

Autor: Wiktor Kacperski