Obligacje – kto ma prawo do emisji?

8 sierpnia 2022
/ Kamil Hupajło

Sektor finansowy charakteryzuje przede wszystkim mnogość sposobów inwestowania. Jednym z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców jest emisja akcji lub obligacji. W związku powszechną dematerializacją przyjmują one postać wyłącznie zapisów cyfrowych. Ich wykorzystanie zwiększa szansę inwestorów na zwielokrotnienie dotychczas zgromadzonego kapitału. Czym różnią się wspomniane papiery wartościowe? Jakie podmioty mają prawo do ich wykorzystywania? Dowiesz się w tym artykule!

 

Kim jest emitent obligacji?

 

Zgodnie z Ustawą o obligacjach w rolę emitenta obligacji mogą wcielić się samorządy terytorialne takie jak gminy powiaty czy województwa i powstałe na ich skutek związki. Na liście instytucji bankowych, którym przysługuje prawo do korzystania z emisji, znajdują się m.in. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Emitentem w świetle prawa są również osoby prawne. Po pierwsze dzielą się one na osoby, które posiadają rezydencję poza granicami RP, w tym prowadzące działalność gospodarczą lub takie, które zostały utworzone jedynie w celu dokonania emisji obligacji. Drugim typem są osoby prawne, które upoważniono do emisji na podstawie odrębnych ustaw. Wśród przedsiębiorstw wymieniona została jedynie spółka komandytowo-akcyjna. Co ciekawe z przywileju mogą skorzystać instytucje finansowe, w których statusem członka dysponuje Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski. Jednymi z ostatnich wymienionych w ustawie są państwa członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), banki centralne OECD oraz instytucje, które podpisały umowę z odpowiednimi postanowieniami w stosunku do emisji obligacji i regulują ich funkcjonowanie na terenie RP. Katalog wymienionych podmiotów znajduje się w art. 2 wyżej wskazanej ustawy.

 

Czym są obligacje? – rodzaje

 

Obligacje to papiery wartościowe, w których podmiot uprawniony do ich emisji potwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza, czyli osoby nabywającej obligację. Należy przez to rozumieć, że osoba emitenta handlująca obligacją, niejako pożycza od nabywcy pewną sumę pieniędzy. W efekcie zobowiązuje się do zwrócenia udzielonych środków w wyznaczonym terminie. W dużej mierze obligacje cechuje zróżnicowany poziom ryzyka. Jednakże w porównaniu z akcjami są mniej zyskowne.

 

Zważywszy na rolę emitenta, obligacje można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszym z nich są obligacje korporacyjne, emitowane przez spółki komandytowo-akcyjne, podmioty posiadające osobowość prawną oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Drugim typem są obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa. Trzecim i ostatnim są obligacje komunalne, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego w tym gminy, powiaty, województwa i miasta.

 

Zastanawiasz się nad inwestycją w akcje lub obligacje?

 

Rynek akcji i obligacji to niewątpliwie jedna z najbardziej znaczących części sektora finansowego i współczesnej gospodarki. Inwestycja kapitału w papiery wartościowe może być skutecznym sposobem na dywersyfikację dotychczas zgromadzonych środków. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do prawnych aspektów wspomnianych instrumentów finansowych – skontaktuj się ze mną! Umówimy spotkanie, a ja postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Wiktor Kacperski