Rodzaje papierów wartościowych w spółkach

30 maja 2023
/ Kamil Hupajło

Papiery wartościowe odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu rynków finansowych. Stanowią nieodłączny element gospodarki. W ramach spółek, istnieje wiele różnych rodzajów papierów wartościowych, które umożliwiają inwestorom uczestnictwo w działalności i zyskach danej firmy. Jakie konkretnie wyróżniamy? Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje papierów wartościowych? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Zacznijmy od podstaw – akcje i obligacje

 

Akcje są najbardziej powszechnym rodzajem papierów wartościowych emitowanych przez spółki. Reprezentują one udziały w kapitale zakładowym spółki. Inwestor posiadający akcje staje się w dużym uproszczeniu współwłaścicielem firmy i ma prawo do udziału w zyskach. Ponadto nabywa także możliwość głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Wyjątkiem są jednak akcje nieme, które zapewniają dostęp do zysków, ale nie uprawniają do decydowania o przyszłości danego podmiotu. Akcje mogą być notowane na giełdach, co umożliwia ich swobodną sprzedaż i kupno na rynku.

 

Obligacje z kolei są długoterminowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki w celu pozyskania kapitału. Inwestorzy co do zasady udzielają pożyczki spółce w ramach ich nabycia. Obligacje obejmują określony okres spłaty oraz ustalone odsetki. Te z kolei są wypłacane regularnie. Główna różnica między akcjami, a obligacjami polega na tym, że posiadacze obligacji nie stają się współwłaścicielami spółki i nie mają prawa do głosowania na walnych zgromadzeniach. Otrzymują praktycznie wyłącznie prawo do zysku. Niejednokrotnie obligacje z perspektywy inwestora uznawane są za jedną z form zdywersyfikowania portfela inwestycyjnego.

 

Certyfikaty inwestycyjne i prawa poboru  – czym są?

 

Certyfikaty inwestycyjne emitowane są m.in. przez fundusze inwestycyjne. Pozostają równoznaczne z udziałem w funduszu, który z kolei inwestuje w różne aktywa, takie jak: akcje, obligacje czy nieruchomości. Inwestorzy będący nabywcami, dzielą się zyskami i stratami generowanymi przez fundusz proporcjonalnie do swojego udziału.

 

Prawa poboru to natomiast papier wartościowy, który daje posiadaczowi pierwszeństwo przy zakupie nowych akcji wyemitowanych przez spółkę. W momencie, gdy podmiot zdecyduje się na emisję nowych akcji, posiadacze takiego aktywa mają możliwość zakupu przed innymi inwestorami. Prawa poboru mogą być sprzedawane na rynku wtórnym. Umożliwia to inwestorom odstąpienie od swojego prawa lub jego wykorzystanie.

 

Opcje z perspektywy różnych form inwestowania

 

Opcje są instrumentami pochodnymi. Zapewniają inwestorom prawo, ale nie zobowiązanie, do kupna lub sprzedaży akcji po określonej cenie w konkretnym terminie. Istnieją dwie podstawowe kategorie opcji: opcje kupna (call) i opcje sprzedaży (put). Umożliwiają one spekulację na wzrost lub spadek ceny akcji bez konieczności posiadania samych akcji.

 

Masz wątpliwości odnośnie obligacji będących przedmiotem Twojej inwestycji?

 

W takim wypadku proponuję kontakt mailowy. Powyższe rodzaje papierów wartościowych stanowią jedynie niektóre z dostępnych instrumentów inwestycyjnych na rynkach finansowych. Niestety wiele osób dokonuje inwestycji przed odpowiednim rozeznaniem danego emitenta. Prowadzę sprawy dla takich inwestorów i proponuje możliwe z perspektywy prawnej rozwiązania. Jeśli zostałeś poszkodowany w ramach nabycia akcji, obligacji lub innych instrumentów finansowych – zapraszam do kontaktu.

Autor: Wiktor Kacperski