Postępowanie cywilne w sprawach o obligacje

20 grudnia 2020
/ Kamil Hupajło

Postępowanie określone w tytule jako cywilne jest tak naprawdę zbiorem kilku różnych postępowań wobec różnych podmiotów odpowiedzialnych majątkowo za emisje obligacji i ich skutki. Będziemy tutaj mówili oczywiście w pierwszej kolejności o emitencie, ale również o poręczycielu, a docelowo także osobiście zarządzie emitenta, agencie emisji, sprzedawcy/dystrybutorze obligacji czy w określonych sytuacjach depozytariuszu obligacji. W skrajnych sytuacjach można mówić nawet o odpowiedzialności Skarbu Państwa za określone zaniechania.

 

Gdy emitent nie dokonał terminowego wykupu obligacji lub na żądanie przedterminowego wykupu obligacji (z uwagi na niewykonywanie zobowiązań emitenta), zasadnym jest skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego przeciwko Emitentowi, o ile rozmowy ugodowe nie przyniosły skutku.

 

Jeżeli Obligacje były zabezpieczone poręczeniem, zastawem na akcjach lub hipoteką należy sprawdzić możliwość zaspokojenia z ustanowionych przez emitenta zabezpieczeń. Informacje o trybie uruchomienia procedury zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia zawarte są w Warunkach Emisji Obligacji.

 

Radzimy, aby zawsze domagać się wydania właściwych dla danej serii Warunków Emisji Obligacji. Jest to dokument, na podstawie którego będą prowadzone działania w przypadku pojawienia się problemów z Emitentem.

 

Jeżeli działania przedsądowe są nieskuteczne, jednym z  rozwiązań jest skierowanie powództwa przeciwko Emitentowi oraz – jeśli to możliwe i zasadne – przeciwko poręczycielowi w formie tzw. solidarnego żądania o zapłatę. W tym drugim przypadku możemy dochodzić z majątku zarówno emitenta, jak i poręczyciela.

 

Co do zasady, sprawa cywilna przeciwko Emitentowi procedowana jest w postępowaniu nakazowym lub upominawczym – co ciekawe, zależy to od sądu. Wyjątkowo, może być również rozpoznana w trybie zwykłym, jeśli emitent wniesie zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty lub ten nakaz nie zostanie wydany (to ostatnie raczej się nie zdarza). Zaletą postępowania nakazowego i upominawczego są niższe koszty sądowe oraz czas, w jakim możemy uzyskać korzystne orzeczenie.

 

Kierując sprawę o zapłatę z Obligacji do sądu, koniecznie należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają nasze prawa z Obligacji. W obiegu pozostają Obligacje posiadające postać dokumentu lub mające formę zdematerializowaną, które zostały wpisane do ewidencji obligacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony.

 

Roszczenia kierowane do innych podmiotów (agent emisji, sprzedawca itd.) oparte są w głównej mierze o roszczenia odszkodowawcze, np. w formie specyficznej sytuacji tzw. missellingu, o czym przeczytasz w naszych innych wpisach.

 

Jeżeli, posiadasz Obligacje, które nie zostały wykupione w terminie lub podejrzewasz problemy z odzyskaniem zainwestowanych środków, zapraszamy do kontaktu.

Autor: Wiktor Kacperski