Zgromadzenia Inwestorów Trigon Profit / Lumen Profit

7 czerwca 2021
/ Kamil Hupajło, Dominika Stefanowska

Zarząd IPOPEMA TFI S.A. zwołał Zgromadzenie Inwestorów Funduszu (LUMEN Profit 20, 21, 22, 23, 24).

 

Osoby, które zainwestowały środki w Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Profit XX, XXI, XXII, XXIII i XXIV, powinny sprawdzić skrzynki mailowe, w tym foldery typu spam, do których mogłyby trafić ważne wiadomości rozsyłane przez Zarząd IPOPEMA TFI SA.

 

Zgodnie z Raportem ESPI 16/2021 z dnia 18 maja 202 r., Zarząd GetBack SA poinformował o zawarciu w dniu 17 maja 2021 r. pięciu porozumień w sprawie rozliczeń wzajemnych roszczeń. Stronami każdego z porozumień są: Emitent, IPOPEMA TFI S.A., Kancelaria Prawna Mariusz Brysik Sp.K. oraz odpowiednio osobno dla każdego z porozumień: LUMEN Profit 20 NSFIZ, LUMEN Profit 21 NSFIZ, LUMEN Profit 22 NSFIZ, LUMEN Profit 23 NSFIZ i LUMEN Profit 24 NSFIZ („Fundusze LP”).

 

W każdym z porozumień z Funduszem LP, strony uzgodniły pod warunkami zawieszającymi przewidzianymi treścią każdego z porozumień, m.in. że:

  1. Fundusz LP zapłaci na rzecz Emitenta określoną kwotę tytułem zaspokojenia roszczeń związanych z obsługą prawną Funduszu LP. Łączna kwota podlegająca zapłacie przez Fundusze LP na podstawie wszystkich ww. porozumień to kwota 4.126.352,49 PLN;
  2. w zakresie przewyższającym kwotę wskazaną w pkt 1 GetBack SA zrzeknie się względem Funduszu LP pozostałych roszczeń związanych z obsługą prawną Funduszu LP;
  3. nastąpi wykup podporządkowanych certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu LP (podporządkowanych w rozumieniu art. 190 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) posiadanych przez GetBack SA na podstawie złożonego przez niego żądania wykupu, przy czym opłata należna Funduszowi LP za ten wcześniejszy wykup ww. certyfikatów inwestycyjnych będzie równa wartości 100% tych certyfikatów inwestycyjnych na dzień ich wykupu;
  4. Fundusz LP złoży oświadczenie o zrzeczeniu się kary umownej, o zapłatę której Fundusz LP złożył powództwo opisane w raporcie bieżącym GetBack SA nr 66/2019 z dnia 6 września 2019 r.;
  5. w związku z zawarciem Porozumienia, Fundusz LP zrzeknie się roszczeń o wypłatę przez GetBack SA na rzecz Funduszu LP świadczeń przewidzianych układem.

 

Ponadto Universe 3 NSFIZ będący jednostką zależną GetBack oraz LUMEN Profit 22 NSFIZ, LUMEN Profit 23 NSFIZ i LUMEN Profit 24 NSFIZ zobowiązały się do zawarcia porozumień w sprawie wzajemnych rozliczeń wynikających z umów subpartycypacji łączących te podmioty. Na mocy tych porozumień (po ich zawarciu) Universe 3 NSFIZ zapłaci na rzecz wskazanych funduszy, tytułem zaległych przepływów pieniężnych i pożytków z wierzytelności przewyższających koszty i wydatki związane z tymi wierzytelnościami kwotę, której wysokość ustalona zostanie najpóźniej w dniu zawarcia ww. porozumień, w oparciu o stan rozliczeń wynikających z ww. umów subpartycypacji na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawarte zostanie każde z ww. porozumień. Według stanu rozliczeń na dzień 22 lutego 2021 wartość tej kwoty wynosiła 6.235.793,00 PLN.

 

Na Zgromadzeniu Inwestorów w/w Funduszy będą prawdopodobnie prezentowane informacje w sprawie podpisanych porozumień, dotychczasowej działalności, majątku i sytuacji finansowej.

 

Informujemy, że będziemy występować w charakterze Pełnomocników Inwestorów na zwoływanych Zgromadzeniach. W przypadku chęci uzyskania pomocy prosimy od kontakt z Kancelarią KHG – pod adresem mailowym kamil.hupajlo@khg.pl lub dominika.stefanowska@khg.pl

 

 

Autor: Wiktor Kacperski