Papiery wartościowe w spółkach – jak to wygląda w 2022?

6 lipca 2022
/ Kamil Hupajło

Papiery wartościowe to dokumenty potwierdzające oraz gwarantujące prawa majątkowe. Mogą przybrać zarówno formę papierową, jak i zapisu elektronicznego na rachunku inwestora. Jedną z najważniejszych cech papierów wartościowych jest ich zbywalność oznaczająca możliwość przekazania ich osobie trzeciej. Z pewnością zastanawiasz się więc, którymi konkretnie warto się zainteresować? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Podstawą w budowaniu portfela inwestycyjnego jest jego odpowiednia dywersyfikacja. Kluczowe więc pozostaje, aby wykupić co najmniej kilka rodzajów papierów wartościowych. Dowiedz się więcej na ten temat – właśnie w tym artykule!

 

Rodzaje papierów wartościowych w spółkach

 

Na rynku możemy obecnie wyróżnić całkiem szerokie spektrum papierów wartościowych. Wyróżniamy m.in. akcje, obligacje czy warranty subskrypcyjne. Ponadto na rynku dostępne są także kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne i listy zastawne. Każdy rodzaj papierów wartościowych posiada nieco inne cechy. Niektóre mogą być emitowane przez konkretne typy spółek lub, a inne posiadają szczególną specyfikę – występują przykładowo w wariancie imiennym lub na okaziciela.

 

Czym charakteryzują się akcje?

 

Należą one zdecydowanie do jednych z najpopularniejszych papierów wartościowych. Łączą one ze sobą prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Dzięki temu nabywca otrzymuje dość spore możliwości działania w zakresie danego podmiotu. To właśnie dlatego, niektóre decydują się na emisję tzw. akcji niemych z ograniczonym prawem do decydowania o spółce. Prawa majątkowe oznaczają udział w dywidendzie oraz udział w masie upadłościowej. Prawa niemajątkowe z kolei zapewniają akcjonariuszowi prawo wpływu na decyzje podejmowane w spółce. To właśnie takie uprawnienia, jak i prawo do zabrania głosu podczas walnego zgromadzenia zostaje wykluczone przy wspomnianych akcjach niemych.

 

Na czym polegają obligacje?

 

Obligacje to papier wartościowy, w którym podmiot emitujący obligację stwierdza, że jest dłużnikiem nabywcy obligacji. Poświęciłem wiele artykułów temu zagadnieniu, zarówno pod kątem obligacji skarbowych, jak i obligacji korporacyjnych. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule pod tym linkiem. W skrócie jednak, emisja obligacji skarbowych oznacza, że emitent sprzedający obligację pożycza od ich nabywcy określoną sumę pieniędzy. Następnie zobowiązuje się zwrócić ją w określonym terminie.

 

Warranty subskrypcyjne – co to jest?

 

Warranty subskrypcyjne uprawniają ich posiadaczy do objęcia lub zapisu na akcje wyemitowane przez spółkę. Te papiery wartościowe mogą być wydawane imiennie lub na okaziciela. Niejednokrotnie podmiot decyduje się, aby wypuścić je w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Tutaj jednak istnieje pewne ograniczenie, gdyż wyłącznie spółce akcyjnej lub komandytowo akcyjnej przysługuje prawo do emisji warrantów subskrypcyjnych.

 

Kwity depozytowe z perspektywy papierów wartościowych

 

Kwit depozytowy jest papierem wartościowym emitowanym przez instytucję finansową. Stanowi on przedmiot obrotu na kapitałowych rynkach zagranicznych i jest zbywalnym dokument prawa własności do jednego lub większej liczby papierów wartościowych. To właśnie one są bazą kwitu depozytowego. Najczęściej znajdą się na nim papiery wartościowe, takie jak akcje czy też obligacje. Dzięki kwitom depozytowym spółki mogą występować na zagranicznym rynku papierów wartościowych.

 

Listy zastawne jako papier wartościowy w 2022 r.

 

List zastawny wystawiany jest podobnie jak kwit depozytowy imiennie bądź na okaziciela. Zabezpieczeniem listu zastawnego są wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów. Emitent w postaci banku hipoteczny zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego zgodnie z warunkami określonymi w emisji.

 

Certyfikaty inwestycyjne – na czym polegają?

 

Ten papier wartościowy emitowany jest wyłącznie przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze zamknięte oraz fundusze inwestycyjne mieszane. Certyfikaty inwestycyjne stanowią dowód udziału w aktywach funduszu. Podobnie, jak w przypadku akcji spółki giełdowej, nabywca certyfikatów inwestycyjnych nabywa prawo współwłasności funduszu.

 

Papiery wartościowe w spółkach 2022?

 

Masz wątpliwości co do rozbudowy własnego portfela inwestycyjnego? Umówmy się na spotkanie i doprecyzujmy w tym zakresie szczegóły pod kątem prawnym. Przedyskutujemy poszczególne rozwiązania i opracujemy strategię dopasowaną do Twoich potrzeb. Ponadto przeanalizujemy Twoje obecne inwestycje pod kątem ryzyk prawnych. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Wiktor Kacperski