Obligacje podporządkowane

18 stycznia 2023
/ Kamil Hupajło

Co do zasady obligacje są jednym z rodzajów papierów wartościowych. Emisja obligacji pozostaje długiem zaciągniętym wobec obligatariusza. Oznacza to, że zobowiązuje się on na konkretne świadczenia na rzecz inwestora, który zakupił papier wartościowy. Tym samym w zamian za wspomniane zobowiązanie po stronie emitenta, inwestor przekazuje spółce kapitał. Obligacje tak jak papiery wartościowe dzielą się na kilka rodzajów. W tym artykule omówimy sobie jeden z nich – obligacje podporządkowane. Czym się charakteryzują? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie tutaj.

 

Czym są obligacje podporządkowane?

 

Obligacje podporządkowane są dłużnymi papierami wartościowymi. Polegają one na założeniu, że emitent wierzytelność wynikającą z obligacji podporządkowanych w przypadku upadłości – zostanie spłacona dopiero po zaspokojeniu wszelkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec emitenta. Tutaj należy jednak wskazać, że Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie z 24 października 2017 r. wskazała na niebezpieczeństwo związane z oferowaniem konsumentom obligacji podporządkowanych. Charakteryzują się one ryzykiem dotyczącym możliwości wykorzystania ich w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku. Oznacza to, że nie powinny być produktem odpowiednim dla inwestora indywidualnego dysponującego niewielkimi zasobami pieniężnymi. W szczególności jeśli ten nie może dywersyfikować ryzyka inwestycyjnego.

 

Dla kogo więc są obligacje podporządkowane?

 

Na pewno nie są to papiery wartościowe dla tradycyjnego konsumenta. Same obligacje charakteryzują się podwyższonym ryzykiem, natomiast obligacje podporządkowane są szczególnie niewskazane dla osób, które nie dysponują większym, zdywersyfikowanym kapitałem inwestycyjnym. Kto jest więc docelowym nabywcą obligacji podporządkowanych? Warto w tym miejscu posłużyć się przykładem, a więc typowym nabywcą obligacji podporządkowanych jest profesjonalny podmiot. Wynika to z samych zależności występujących na polskim rynku finansowym, gdzie znaczna liczba obligacji korporacyjnych, a w tym m.in. obligacji podporządkowanych – stanowi inwestycję ze strony podmiotów. Osoby fizyczne nie powinny być docelowym klientem w tym zakresie.

 

Kiedy warto kupować obligacje podporządkowane i jaka jest ich charakterystyka?

 

W pewnym sensie obligacje podporządkowane mają charakter marketingowy. Emisja zwiększa wiarygodność danego przedsiębiorstwa. Często obligacje podporządkowane stanowią przedmiot inwestycji samego zarządu spółki czy też akcjonariuszy. Z perspektywy PR, firma w ten sposób eksponuje swoje zaangażowanie w rozwój podmiotu i dodatkowo zachęca inwestorów spoza przedsiębiorstwa do zakupu obligacji. Obligacje podporządkowane cechują się niejednokrotnie niższym oprocentowaniem od pozostałych instrumentów,  gdyż wiążą się z większymi kosztami i konieczne jest w ten sposób odciążenie budżetu. Kolejną kwestią, którą warto poruszyć jest płynność obligacji podporządkowanych. Mają one gorszą płynność niż dłużne papiery emitowane przez np. Skarb Państwa, ale z biegiem czasu ich wartość wzrasta. To właśnie dlatego te należące do banków lub instytucji energetycznych cieszą się znaczną popularnością. 

 

Posiadasz obligacje podporządkowane lub brałeś udział w sprawie Getin Noble Bank S.A.?

 

W takim wypadku proponuję kontakt mailowy. Opisz mi swoją sytuację, a następnie ja odpowiem sugerując dalsze kroki. Dodatkowo więcej informacji o obligacjach Getin Noble Bank i uczestnictwie w sprawie znajdziesz pod tym linkiem. Jeśli masz pytania lub wątpliwości – zapraszam do kontaktu.

Autor: Wiktor Kacperski