Odzyskiwanie pieniędzy z obligacji

 

Dochodzenie należności z obligacji dzielimy zarówno ze względu na etap sprawy, jak i podmiot, do którego kierujemy roszczenia.

 

Najbardziej oczywistym celem roszczeń jest emitent. W tym zakresie skorzystać możemy z ochrony, jaką daje nam ustawa o obligacjach, na podstawie której możemy skorzystać z opcji przedterminowego wykupu obligacji z ewentualnym wezwaniem do zapłaty, aby wypełnić formalne przesłanki do dochodzenia roszczeń.

 

Zawsze  podejmujemy próby polubownego załatwienia sprawy, które w wielu przypadkach prowadzą do zawarcia porozumienia z emitentem w zakresie spłaty zaciągniętych zobowiązań.

 

W przypadku, gdy emitent nie spełni swoich zobowiązań, a emisja Obligacji zabezpieczona jest poręczeniem innego podmiotu, równocześnie rozpoczynamy procedurę dochodzenia roszczeń od Poręczyciela. W tym zakresie często zdarza się dodatkowe zabezpieczenie w postaci aktu notarialnego z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Dodatkowo w wielu emisjach obligacji mamy ustanowionego Administratora Zabezpieczeń (np. zastawu, hipoteki), któremu należy zgodnie z procedurą z Warunków Emisji zgłosić niewykonanie zobowiązań przez emitenta, celem uruchomienia procedury zaspokojenie z zabezpieczenia.

 

Dochodzić roszczeń na drodze cywilnej możemy tradycyjnie przed sądem w postępowaniu procesowym (i tutaj często udaje nam się uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zamiast upominawczym, a więc jest to droga tańsza dla obligatariusza ze względu na niższą opłatę sądową), albo też skorzystać z aktu notarialnego i nadać na akcie klauzulę wykonalności w postępowaniu klauzulowym, co jest procedurą najszybszą i najtańszą. Akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wymagalności stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia egzekucji.

 

Dodatkową drogą dochodzenia roszczeń z obligacji jest tzw. misselling, tj. dochodzenie roszczeń od sprzedawców/dystrybutorów obligacji, depozytariusza czy – w ostateczności i w określonych sytuacja – od Skarbu Państwa.

 

Niektóre sytuacje wymagają wszczęcia postępowania karnego, na którego gruncie, co do zasady, również istnieje możliwość zabezpieczenia majątku emitenta. Postępowania karne wobec osób zarządzających emitentem lub innych osób odpowiedzialnych za emisję traktujemy przy tym zawsze jako narzędzie do osiągnięcia podstawowego celu – odzyskanie zainwestowanych przez Ciebie pieniędzy.

 

ZOBACZ TEŻ:

  1. POSTĘPOWANIE CYWILNE W SPRAWACH O OBLIGACJE – GŁÓWNE KROKI
  2. POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH O OBLIGACJE – PO CO?

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o procedurach związanych z dochodzeniem roszczeń z posiadanych obligacji, zapraszamy do kontaktu.

 

Wiktor Kacperski Radca prawny

Pisaliśmy o tym