Tokenizacja a emisja obligacji – jak lepiej pozyskać kapitał?

15 czerwca 2021
/ Kamil Hupajło

Emisja obligacji korporacyjnych jest niewątpliwie bardziej skomplikowanym sposobem pozyskania kapitał niż tokenizacja. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że tokenizacja jest stosunkowo nowym rozwiązaniem prawnym, które nie znalazło jeszcze swoich szczególnych regulacji w przepisach prawa, obligacje mogą jawić jako instrumenty finansowe pewniejsze i lepiej zabezpieczone ustawowo z punktu widzenia inwestorów, co może – choć nie musi – przełożyć się na kapitał, którzy potencjalni inwestorzy będą skłonni zainwestować. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że grupa docelowa obligacji będzie nieco odmienna niż grupa potencjalnych inwestorów w tokenizację.

 

Dodatkowo w przypadku obligacji mamy kilka różnych trybów emisji oraz różne rodzaje obligacji. Najpopularniejszym rodzajem obligacji są obligacje zwykłe, które przewidują standardowe świadczenia – wykup kwoty nominału po okresie zapadalności (2-3 lata) oraz zapłatę odsetek według ustalonej w Warunkach Emisji stawki.  Są to jednocześnie najpewniejsze i najczęściej wybierane przez inwestorów obligacje.

 

Po nowelizacji z lipca 2020 roku na znaczeniu straciły oferty prywatne na rzecz bardziej skomplikowanych ofert publicznych. W ramach ofert publicznych najczęściej wybieranym trybem jest tryb uproszczony, który nie przewiduje zatwierdzania dokumentacji przez KNF, w tym sporządzania prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego, a ogranicza się do stworzenia i przekazania obligatariuszom Warunków Emisji, a samo nabycie obligacji następuje na podstawie Propozycji Nabycia. Jednocześnie ważnym elementem jest angażowanie do procesu emisji obligacji agenta emisji, który wykonuje część obowiązków związanych z procedurą emisji oraz obsługi obligacji.

 

Co ważne, aby skorzystać z uproszczonego trybu emisji obligacji, ograniczeni będziemy kwotą 1 miliona EUR, rozumianego jako planowane wpływy brutto z emisji oraz z okresu 12 miesięcy wstecz oraz liczbą inwestorów, którym będziemy oferować obligacje – do 149. Oznacza to w praktyce, że uproszczona procedura będzie mogła być zastosowana najczęściej 1 raz, a kolejne emisji tych samych papierów wartościowych będą robione według procedury pełnej.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat OBLIGACJI – śledź na bieżącą nasze wpisy na blogu. Zapraszam również do kontaktu na kamil.hupajlo@khg.pl 

 

Aby się dowiedzieć więcej o TOKENIZACJI – sprawdź stronę: www.kryptoprawo.pl 

Autor: Wiktor Kacperski