[FILM] Zabezpieczenie obligacji i administrator zabezpieczeń

12 maja 2021
/ Kamil Hupajło

Serdeczenie zapraszam do nowego filmu, w którym omawiamy najczęściej spotykane rodzaje zabezpieczeń obligacji oraz innych podobnych instrumentów.

 

W filmie omawiamy m.in. takie zabezpieczenia jak:

  1. Hipoteka – w skrócie zabezpieczenie na nieruchomości – daje wierzycielowi (obligatariuszowi) możliwość egzekwowania z nieruchomości na wypadek niespłacenia przez emitenta swojego zobowiązania.
  2. Zastaw rejestrowy – zastaw, w odróżnieniu od hipoteki, jest zabezpieczeniem na rzeczach ruchomych. Podobnie jak w przypadku hipoteki, obligatariusz może dochodzić zaspokojenia swojej należności z obciążonej ruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela ruchomości.
  3. Gwarancja – zazwyczaj jest to gwarancja jednostki dominującej wobec emitenta, która należy do spółki kapitałowej emitenta (najczęściej w przypadku spółek celowych do emisji obligacji).
  4. Poręczenie – poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.
  5. Świadczenie na rzecz osoby trzeciej – ustanawiane na podstawie art. 393 k.c., zgodnie z którym podmiot zabezpieczający przejmuje na siebie obowiązek spłaty (nominału i odsetek) na wypadek, gdyby emitent swoich świadczeń nie wykonał.
  6. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – umożliwia uzyskania tytułu uprawniającego nas do egzekucji bez długiego postępowania sądowego, jedynie po nadaniu klauzuli wykonalności w postępowaniu klauzulowym.

 

Odnośnie hipoteki i zastawu obowiązkowe jest zaangażowanie administratora zabezpieczeń.

 

Więcej w poniższym filmie – zapraszam. 

 

Zobacz również film na temat tego jak sprawdzamy emitentów oraz emisje samych obligacji – TUTAJ.

 

Autor: Wiktor Kacperski