Uprawnienia akcjonariuszy

1 grudnia 2022
/ Kamil Hupajło

Posiadanie akcji poza korzyściami natury materialnej staje się podstawą do dwóch kategorii uprawnień akcjonariusza, Pierwsze z nich mają powszechnie znany charakter majątkowy. Istnieje natomiast drugi rodzaj uprawnień, które posiadają charakter bardziej korporacyjny. Prawa majątkowe obejmują prawo do wypłaty dywidendy czyli udziału w zysku rocznym spółki, prawo do udziału w tzw. kwocie likwidacyjnej i wielu innych Z kolei z uprawnieniami korporacyjnymi wiąże się m.in. prawo głosu. Jakie uprawnienia zyskujesz jako akcjonariusz? W jaki sposób możesz z nich skorzystać? Wszystkiego co niezbędne dowiesz się właśnie w tym artykule!

 

Elementarne prawa przynależne akcjonariuszowi

 

Możemy wyróżnić trzy podstawowe uprawnienia akcjonariuszy: prawo głosu, prawo indywidualnej kontroli oraz prawo do dywidendy.  Prawo głosu oznacza uprawnienie do głosowania na zgromadzeniach akcjonariuszy w sprawach dotyczących spółki. Należy podkreślić, że zgromadzenie akcjonariuszy stanowi najważniejszy organ każdej spółki – tzw. organ właścicielski i to właśnie ten on decyduje chociażby o kierunkach rozwoju spółki czy podziale zysku. Co do zasady, gdy umowa spółki nie stanowi inaczej jedna akcja daje prawo do jednego głosu. Głosowanie, w zależności od zapisów umowy spółki może odbywać na piśmie jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Kilka słów więcej o prawie głosu akcjonariusza

 

Przepisy regulujące PSA zakładają daleko idące możliwości uprzywilejowania akcji w zakresie głosu. Stanowi to nowość, względem rozwiązań przyjętych w stosunku do spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przeciwieństwie do tych spółek przepisy PSA nie wprowadzają żadnych ograniczeń w zakresie uprzywilejowania akcji w zakresie głosu.

 

Na czym polegają akcje nieme? Wyłączenie prawa głosu

 

Możliwe jest również wyłączenie prawa głosu, dotyczy to jedynie akcji niemych czyli akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy. Nie jest możliwe wyłączenie prawa głosu w stosunku do innych akcji niż akcje nieme. Dopuszczalne jest natomiast uzyskanie prawa głosu przez akcję niemą jeśli zostanie to zawarte w umowie spółki i gdy zostaną spełnione okoliczności.

 

Ograniczone prawa rzeczowe akcjonariuszy?

 

Na akcjach PSA można ustanowić ograniczone prawa rzeczowe, w tym zastaw lub użytkowania w przypadku. Zastaw ustanawiany jest w celu zabezpieczenia roszczenia, natomiast użytkowanie polega na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania pożytków (w przypadku akcji – udziału w zysku)

Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

  1. Wykonywanie głosu przewiduje umowa zastawu lub użytkowania;
  2. W rejestrze akcjonariuszy dokonano adnotacji o ustanowieniu zastawu lub użytkowania oraz o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu;
  3. Umowa spółki nie zakazuje przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi;
  4. Umowa spółki uzależnia uzyskanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika od uzyskania zgody organu.

 

Oznacza to, że aby zastawnik lub użytkownik mógł wykonywać prawo głosu konieczne jest zawarcie w umowie zastawu bądź użytkowania adnotacji o prawie głosu a następnie dokonanie wpisu tego prawa do rejestru akcjonariuszy. W przeciwnym razie to akcjonariusz zachowuje prawo głosu.

 

Masz wątpliwości co do swoich praw jako akcjonariusza?

 

W tym aspekcie proponuję więc kontakt mailowy. Ponadto jeśli Twoje prawa zostały naruszone lub doszło do nieścisłości w ramach Twoich uprawnień w zakresie akcji lub obligacji – opisz mi swoją sytuację, a także dotyczącej jej okoliczności. Postaram się przygotować dla Ciebie gotowe rozwiązania prawne i udzielić Ci szczegółowej porady. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Wiktor Kacperski