Czy zawsze zostaje sąd? Co robimy na etapie przedsądowym

20 grudnia 2020
/ Kamil Hupajło

Z doświadczenia wiemy, że często najlepszym rozwiązaniem dla naszych Klientów są rozmowy ugodowe, dlatego zawsze przed skierowaniem sprawy na drogę sądową podejmujemy próby polubownego zakończenia sporu.

 

Równocześnie z skierowaniem do Emitenta wezwania do zapłaty lub żądania przedterminowego wykupu Obligacji, podejmujemy inne próby kontaktu, wskazując na możliwość zakończenia sprawy na etapie przedsądowym. Oczywiście, wszystko zależy od szczególnej sytuacji prawnej i majątkowej, w jakiej znajduje się Emitent. Zawsze weryfikujemy alternatywne źródła odpowiedzialności, które finalnie mogą doprowadzić do odzyskania zainwestowanego kapitału. Szeroka znajomość tematu obligacji i bogate doświadczenie, pozwalają na prowadzenie również innych działań, niż tylko cywilne postępowanie sądowe.

 

Etap przedsądowy może polegać na uruchomieniu zabezpieczeń, jakie Emitent zastosował dla swojej emisji obligacji korporacyjnych. Przykładowym zabezpieczeniem może być zastaw na akcjach, hipoteka, oświadczenie o poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego, poręczenie innego podmiotu. W przypadku zastawu na akcjach czy hipoteki, niezbędnym może się okazać zawiadomienie administratora zastawu lub administratora hipoteki i uruchomienie procedury zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.

 

W przypadku oświadczenia o poddaniu się egzekucji, które zostało sporządzone w formie aktu notarialnego, działania zmierzają do uzyskania klauzuli wykonalności na akcie notarialnym. Ważne jest, aby posiadać oryginał aktu notarialnego. W przypadku jego braku, prowadzimy działania w celu uzyskania oryginału dokumentu, w tym ustalenia notariusza, u którego oświadczenie zostało złożone.

 

Dodatkowo często sprawdzamy emitenta i inne podmioty odpowiedzialne w danej sprawie (np. poręczyciela) pod kątem posiadanych praw majątkowych, sporządzając tzw. raporty gospodarcze.

 

Co ciekawe, zdarza się, że Emitent nie udostępnia obligatariuszom Warunków Emisji lub innych dokumentów emisyjnych. Zadaniem kancelarii jest wówczas ich pozyskanie lub chociażby odtworzenie ich treści w celu konkretyzacji przysługujących obligatariuszom roszczeń z tytułu obligacji.

 

Autor: Wiktor Kacperski