Obligacje Getback S.A. – odszkodowanie od Skarbu Państwa

23 kwietnia 2021
/ Kamil Hupajło & Dominika Stefanowska

W sprawie obligacji emitowanych przez Getback prowadzimy obecnie sprawy przeciwko Skarbowi Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

 

Na czym oparte są powództwa?

 

Ogólnie można mówić od odpowiedzialności deliktowej. Zgodnie z art. 417 § 1 Kodeksu cywilnego „Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa”. Zgodnie zaś z art. 77 ust. 1 Konstytucji Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

 

Podstawą odpowiedzialności deliktowej Skarbu Państwa za działania w sferze imperium jest zatem bezprawność zachowania, zarówno w postaci pozytywnego działania, jak i biernego zaniechania. W świetle obowiązujących przepisów, zaniechanie podjęcia przez władzę publiczną działań zapewniających uprawnionej osobie realizację jej praw podmiotowych jest bezprawne wówczas, gdy narusza skonkretyzowany w przepisach prawa obowiązek, którego wykonanie wyłączyłoby powstanie szkody (tak wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2005 r., sygn. akt III CK 367/04).

 

Zgodnie z raportem NIK, KNF odpowiada za zaniechanie nadzoru nad podmiotami uczestniczącymi w procesach sekurytyzacji (chodzi m.in. o nierzetelne weryfikowanie sytuacji spółki, brak identyfikacji obszarów potencjalnego zwiększonego ryzyka), brak informacji dla inwestorów o zakresie weryfikacji prospektu emisyjnego przez KNF czy niedostateczny nadzór KNF nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych. Zarzutów NIK jest sporo, a ich istnienie pozwala na skonkretyzowanie zarzutów przeciwko Skarbowi Państwa w powództwie o zapłatę o charakterze odszkodowawczym.

 

Pierwszy sygnał dotyczący problemów z regulowaniem zobowiązań z tytułu emisji obligacji UKNF otrzymał w dniu 27 marca 2018 r. Tymczasem, obrót papierami wartościowymi Spółki został zawieszony na wniosek pozwanego w dniu 17 kwietnia 2018 r.

 

Czy każdy obligatariusz oraz zawsze może domagać się odszkodowania?

 

Niestety nie każdy i nie zawsze.  Czy taka możliwość zachodzi może jednak zostać zweryfikowana przez Kancelarię – zobacz kontakt na dole strony.

 

Warunkiem odpowiedzialności pozwanego w przedmiotowej sprawie jest istnienie adekwatnego związku przyczynowego. Deliktowy charakter odpowiedzialności podmiotów władzy publicznej wyraża się tym, że to po stronie skarżącego, jako osoby posiadającej interes prawny w załatwieniu sprawy, tj. np. w uzyskaniu odszkodowania, istnieje obowiązek dowiedzenia, że wszystkie przesłanki zostały spełnione.

 

Sąd Najwyższy przyjął zatem w tych orzeczeniach, że związek przyczynowy może występować jako normalny również wtedy, gdy „pewne zdarzenie stworzyło warunki powstania innych zdarzeń, z których dopiero ostatnie stało się bezpośrednią przyczyną szkody”.

 

Jaka będzie wysokość odszkodowania?

Wysokość roszczenia (odszkodowania) powinna uwzględniać zawarty przez Emitenta układ z wierzycielami – 25% na mocy układu zostanie zaspokojone przez spółkę GetBack S.A.

 

Czy moje roszczenie jest przedawnione?

To musi podlegać sprawdzeniu przez Kancelarię. Zasadą jest, że roszczenia z obligacji przedawniają się z upływem 10 lat, natomiast roszczenia odszkodowawcze – 3 lat od poznania rozmiaru szkody i osoby odpowiedzialnej do jej naprawienia.

 

Jak się do nas zgłosić?

 

Zapraszamy do kontaktu na maila: kamil.hupajlo@khg.pl oraz dominika.stefanowska@khg.pl, poinstruujemy Państwa co dalej należy zrobić.

 

Autor: Wiktor Kacperski